Ochrana osobních údajů / Personal data protection


Oznámení o ochraně osobních údajů 

 
1. Úvod
Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje postupy, které Jaroslav Chýle, MBSR.CZ, IČ 492 285 10 (dále jen správce) uplatňuje u řízení vztahů se zákazníky s ohledem na soukromí všech osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pro účely přímého marketingu.
 
2.  Proč potřebuji vaše informace?
Mohou Vám být zasílány pozvánky na setkání, semináře, workshopy a jiné události, informační zpravodaje, průzkumy či jiná sdělení týkající se nabídky služeb. Osobní údaje jsou zpracovávané pro účely nabídky služeb a pro marketingové účely. Zpracování vašich kontaktních informací mi umožňuje komunikovat s vámi prostřednictvím elektronické pošty, zpráv v tištěné formě nebo příležitostně, je-li to, nutné i telefonicky.
 
3. Jaké druhy osobních údajů jsou zpracovávány?
Správce zpracovává osobní údaje stávajících a potenciálních klientů (včetně fyzických osob v rámci právnické osoby klienta). 
Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla;
Marketingové preference;
Odpovědi na pozvánky a potvrzení o přítomnosti účastníků na námi pořádaných akcích.

4. Zvláštní kategorie osobních údajů
Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetický nebo biometrický údaj umožňující jedinečnou identifikaci fyzické osoby, údaj vypovídající o zdravotním stavu a sexuálním životě.
Správce od vás cíleně neshromažďuje zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje). Jeho cílem není takové údaje zpracovávat, pokud mu výslovně neposkytnete citlivé osobní údaje sami (například dietní požadavky v souvislosti s účastí na některé z našich akcí) nebo pokud to nevyžadují právní předpisy.
 
5. Kdo má přístup k vašim informacím?
Přístup k vašim osobním údajům správce neposkytne třetím stranám kromě případů, kdy o to výslovně požádáte nebo na základě žádosti soudu či jiného orgánu, je-li právní povinností správce informaci poskytnout.
 
6. Uchovávání osobních údajů
Budete-li si přát, aby vaše osobní údaje byly odstraněny z databáze správce, nebo pokud chcete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, pošlete prosím e-mail na adresu mbsr@email.cz.
 
7. Bezpečnost
Správce je povinen zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Byla přijata technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů, která chrání tyto údaje před ztrátou, zneužitím či neoprávněným zpřístupněním.
 
8. Správa osobních údajů
Správce nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (vyjma subjektů uvedených v článku 5 výše), pokud k tomu nebude mít váš souhlas nebo pokud to nebude jeho právní povinností.
Máte právní nárok požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás správce vede. 
Pokud si budete chtít ověřit, zda správce vaše osobní údaje zpracovává, nebo pokud budete požadovat přístup ke svým osobním údajům u správce, obraťte se prosím e-mailem na adresu mbsr@email.cz.

9. Oprava, výmaz, omezení zpracování nebo přenositelnost dat
Chcete-li potvrdit, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální, či budete-li požadovat opravu svých osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení zpracování či budete-li chtít uplatnit své právo na přenositelnost údajů, obraťte se prosím  e-mailem na adresu mbsr@email.cz.

10. Stížnosti
Pokud máte obavy z možného porušení zákona o ochraně osobních údajů či jiných souvisejících předpisů, obraťte se prosím na správce e-mailem na adresu mbsr@email.cz. Správce bude vaši stížnost řešit a bude vás informovat o přijatých opatřeních.
Pokud nebudete spokojen/a s tím, jak společnost správce vaši stížnost vyřešil, máte právo se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž na místně příslušný soud. 

11. Kontaktujte mne
Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, kontaktuje mne prosím e-mailem na adrese mbsr@email.cz.

Privacy Statement

 
1. Introduction
This Privacy Statement is intended to describe the practices Jaroslav Chýle, MBSR.CZ, IČ ID no. 492 285 10  (the Administrator) follows with respect to the privacy of all individuals whose personal data is processed and stored in his database for direct marketing purposes.
 
2. Why do I need your information?
You may receive information about topics that may be of interest to you. This may include invitations to sessions, seminars, workshops and other events as well as newsletters, surveys or other communications relating to the various services. Personal data processed is used for the purposes offering services and marketing. Processing your contact information allows us to communicate with you via electronic mailings, text messages, in hard copy form or from time to time if necessary also via phone.
 
3. What type of personal data is processed?
The Administrator processes personal data of former, current and prospective clients (including individuals within a corporate client).
The following data categories are processed in the CRM systems:
Name, address, email address, phone numbers, 
Marketing preferences
Invitation responses and event attendance confirmations
 
4. Sensitive Personal Data
Sensitive personal data reveals your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, data concerning health or data concerning sex life or sexual orientation.
The Administrator does not intentionally collect any sensitive personal data from you to store in his database. The Administrator's  intention is not to process such data unless you explicitly provide sensitive personal data to him (for example dietary requirements if you attend one of our events) or unless required by law.
 
5. Who can access your information?
The Administrator will only disclose your personal data to third parties:
- When explicitly requested by you;
- As required by a court order or any other legal or regulatory requirement.
 
6. Data retention
If you want to have your data deleted from the database of the Administrator or if you wish to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes, please email via mbsr@email.cz.

7. Security
The Administrator is committed to making sure your personal data is secure. To prevent unauthorized access or disclosure, he has technical and organizational measures to safeguard and secure your personal data. 

8. Controlling your personal data
The Administrator will not transfer your personal data to third parties (other than any external parties referred to in section 5 above) unless we have your permission or are required by law to do so.
You are legally entitled to request details of personal data the Administrator has about you.
To confirm whether your personal data is processed by the Administrator or to access your personal data in his database, email your request to mbsr@email.cz.
 
9. Rectification, erasure, restriction of processing or data portability
In order to confirm that your personal data is accurate and current or to request rectification, erasure, restriction of processing or a readily portable copy of your personal data, please send an e-mail to mbsr@email.cz.
 
10. Complaints
If you are concerned about an alleged breach of privacy law or any other regulation, contact the Administrator via email to mbsr@email.cz. The Administrator will investigate your complaint and provide information about how it will be handled.
If you are not satisfied with how the Administrator resolved your complaint, you have the right to complain to your country’s data protection authority. You can also refer the matter to a court of competent jurisdiction.
 
11. Contact me
If you have additional questions or concerns, contact me by email to mbsr@email.cz.